Čo by ste mali vedieť o darovacej zmluve

Čo by ste mali vedieť o darovacej zmluve

Darovacia zmluva sa uzatvára medzi dvoma zmluvnými stranami, a to je „darca“ a „obdarovaný“. Podľa Občianskeho zákonníka slúži darovacia zmluva na bezplatné prenechanie nehnuteľnosti, respektíve pozemku alebo bytu obdarovanému. Darovacia zmluva sa tiež dá charakterizovať ako bezplatná a dobrovoľná. Táto zmluva je platná jedine v písomnej forme, ak spĺňa všetky náležitosti, ktoré má podľa zákona obsahovať. A to je identifikácia zmluvných strán, teda darcu a obdarovaného, predmet darovania o ktorý sa jedná a jeho presnú špecifikáciu a vyhlásenie, ktoré podáva darca, ktoré svedčí o tom, že dar prenecháva, resp. sľubuje, obdarovanému bezplatne, a obdarovaný tento dar prijíma. V prípade, že niektorá z povinných náležitostí nebude v darovacej zmluve uvedená, má to za následok, že nebude právoplatná.

nehnuteľnosť

Na čo si dávať pri darovaní pozor?

  1. Darovacia zmluva je právoplatná jedine v prípade, ak obdarovaný jednoznačne vyjadrí svojou vôľou, že predmet darovania prijíma.
  2. Darovacia zmluva nikdy nesmie obsahovať žiaden príkaz, ktorý obdarovaný musí splniť, a ktorý v konečnom dôsledku zabezpečia majetkový prospech strany darcu. Vo všeobecnosti proces darovania môže obsahovať určitú podmienku, tá však nikdy nesmie zaistiť akýkoľvek majetkový prospech darcovi a nesmie byť v rozpore so zákonom a etikou.
  3. Darovacia zmluva musí byť vyhotovená v písomnej podobe.
  4. Darovacia zmluva pozemku Ezmluva musí mať presne špecifikovaný predmet darovania a to uvedením katastrálneho územia, obce, okresu, registra parcely, parcelného čísla, výmery a druhu pozemku, o ktorý sa jedná.
  5. V darovacej zmluve tiež nesmie chýbať lehota, do ktorej darca odovzdáva predmet darovania obdarovanému.

pozemok

Po spísaní darovacej zmluvy a jej podpísaní oboma zmluvnými stranami sa obdarovaný nestáva okamžite vlastníkom daného pozemku, resp. nehnuteľnosti. Obdarovanému prináleží vlastnícke právo až vtedy, ak o tom právoplatne rozhodne katastrálny úrad, a to po predložení písomnej darovacej zmluvy. Proces darovania v konečnom dôsledku nie je vôbec komplikovaný právny úkon, a zvládne ho takmer každý bez ohľadu na vzdelanie. Dôležité je správne spísaná darovacia zmluva a podpisy oboch strán. Darovacia zmluva sa uzatvára na notárskom úrade.